Polityka prywatności - KWO
797 971 083
facebook

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego: kancelariawo.pl

(„Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator danych (ADO)– oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami.
 • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­ jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • Użytkownik– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.kancelariawo.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o. o., ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce, tel. 797-886-882, mail: biuro@kancelariawo.pl  , właściciel marki: Kancelaria Wypłat Odszkodowań (KWO).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sytuacji, kiedy będzie Pani/Pan chciała/chciał skorzystać ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:

– listownie na adres: KWO Kancelaria Wypłat Odszkodowań, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych

– przez e-mail: iodo@kancelariawo.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Kamil Łukasik

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, dane zawarte w kosztorysie.

Dane przetwarzane w ramach usługi Google Analytics: unikalny identyfikator reklamowy Użytkownika, adres IP, lokalizacja, identyfikator urządzenia, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, aktywność w internecie.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
 2. b) realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych.

Usługi, jakie możemy dla Ciebie świadczyć to:

– ocena roszczenia odszkodowawczego, które mielibyśmy od Ciebie odkupić lub co do którego mielibyśmy dochodzić w Twoim imieniu roszczeń;

– tzw. odkup odszkodowań (odkup roszczeń o zapłatę odszkodowania wobec towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie umowy cesji wierzytelności);

– reprezentowanie naszych klientów w sprawach o zapłatę mające na celu powiększenie przysługującego roszczenia.

 1. c) dochodzenia zapłaty odkupionych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
 2. d) realizacji akcji promocyjnej „Poleć nas”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W zakresie realizacji celów określonych w punktach: b), c), d) zawarliśmy umowę o współadministrowaniu z następującymi podmiotami: PCWO Holding S.A. z siedzibą w Warszawie i

Odkupszkody. EU. Limited z siedzibą w Londynie. Treść wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz pod linkiem: www.kancelariawo.pl/RODO-współadministratorzy

 1. e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.),
 2. f) analizowania ruchu na stronie internetowej kancelariawo.pl za pomocą narzędzia Google Analytics, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika.
 3. g) marketingu bezpośredniego- oferowania własnych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r.- Prawo Telekomunikacyjne. Twoja zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.;
 4. h) bezpośredniego kontaktu z administratorem za pomocą komunikatora Callpage. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo:

– do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

– do ich sprostowania,

– do usunięcia,

– do ograniczenia przetwarzania,

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

–  do przenoszenia danych

–  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl ).

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. w zakresie realizacji usług – maksymalnie 10 lat;
 2. w zakresie realizacji obowiązków podatkowych- do 5 lat od końca roku, w którym dane zostały zebrane;
 3. w zakresie dochodzenia roszczeń- do momentu ich wygaśnięcia;
 4. w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata,
 5. w zakresie analizy strony internetowej- do momentu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata,
 6. w zakresie udziału w akcji promocyjnej „Poleć nas”- 5 lat,
 7. w zakresie marketingu bezpośredniego- do momentu wycofania zgody,
 8. w zakresie korzystania z komunikatora Callpage- do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. dostawca hostingu, firma świadcząca usługi utrzymania strony, podwykonawcy, z którymi podpisał umowy o współpracy).

Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Analytics jest firma Google Ireland Limited gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland., z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. W związku z możliwym transferem danych poza EOG, Google stosuje standardowe klauzule umowne.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji dowiesz się także ze strony www znajdującej się pod adresem:

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Facebook i jego partnerzy. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wtyczkę „plug-in” Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle). Dane mogą być transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Facebook Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy również wtyczkę „plug-in” Instagrama. Instagram jest produktem należącym do Facebook Inc. Podmiotem dostarczającym produkt jest:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Informacje dotyczące ochrony prywatności znajdziesz pod linkiem:

https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy również wtyczkę „plug-in” Instagrama. Instagram jest produktem należącym do Facebook Inc. Podmiotem dostarczającym produkt jest:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Informacje dotyczące ochrony prywatności znajdziesz pod linkiem:

https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy filmy wideo z serwisu YouTube.

Dane będą udostępniane do Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, właściciela serwisu You Tube, w przypadku, gdy będziesz oglądać film wideo z You Tube zamieszczony na naszej stronie. Więcej informacji na temat tego, jak Google przetwarza dane osobowe można znaleźć po linkami:

https://www.youtube.com/t/terms

https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosharing

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA, która dostarcza Google Inc. (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Usługa ta zapewnia bezpieczeństwao danych podczas przesyłania formularza, zapobiega nadużyciom spowodowanym przez roboty internetowe. Działanie reCAPTCHA wiążę się z przesłaniem adresu IP oraz innych danych do Google Inc. Innformacje na temat tego, jak Google przetwarza Twoje dane znajdziesz pod linkiem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji dowiesz się także ze strony www znajdującej się pod adresem:

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.kancelariawo.pl

jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się ze spółką PCWO).

Bezpieczeństwo

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące Plików Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „analityczne”pliki cookies, umożliwiają tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jako Użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Dodatkowo Użytkownik może ustawić w Ustawieniach plików cookies

zakres zapisywania plików cookies przez serwer www.

Korzystając ze stron Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

Informacje końcowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.kancelariawo.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz

  Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat oferowanych usług zaznacz poniższe zgody:

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności.